دانستنی های نقش آبرنگ

روانشناسی رنگها

روانشناسی رنگها | ترکیب رنگ در تبلیغات و بازاریابی تبلیغات  و بازاریابی ارتباط نزدیکی با هم دارند و استفاده از رنگ ها در  بازاریابی و تبلیغات تجاری، پیشنهادات، فرم های تجاری و یا محصولات می تواند پیام های مثبت یا منفی به ناخوداگاهِ اراد بفرستد که درکی خوب یا بد از تجارت و محصول در ذهن [...]